Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bildirim

Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş.’ye (“ŞİRKET”) verdiğiniz kişisel bilgileriniz (isim ve soyad, fatura ve teslimat adresi, telefon numarası, ödeme hesap bilgisi, e-posta adresi ve/veya sosyal medya/mesajlaşma hesabı kimliği, konaklama esnasında tarafınıza Covid-19 teşhisi konması ve karantina sürecinin HBC’de geçirilmesinin tarafınızca istenmesi halinde Covid-19 test sonucu bilgisi gibi).

ŞİRKET tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında işlenebilir ve tarafınıza gönderilebilecek e-posta, SMS ve direkt posta yolu ile reklam ve tanıtım amaçlı olarak kullanılabilir. ŞİRKET ve ŞİRKET adına çağrı merkezimiz, müşteri ve rezervasyon hizmetlerimiz ya da web siteleri ile sosyal medya sayfalarımız, konaklama belgesi veya bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü sözlü, yazılı ve elektronik kanallar aracılığı ile; ŞİRKET tarafından kişisel ve/veya hassas nitelikli kişisel verileriniz; kaydedilebilir, depolanabilir, güncellenebilir, aktarılabilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınırlandırılabilir, muhafaza edilebilir ve sair suretler ile aşağıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi süresi ve amacı kapsamında işlenebilir. ŞİRKET, tarafınızdan edinilen kişisel ve/veya hassas nitelikli kişisel verileri (Örneğin, kişisel sağlık verisi.); burada belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında gerektiğinde yurt içindeki iş ortakları ile, veri analizi, ödeme işlemleri, sipariş işleme, müşteri hizmetleri, e-posta gönderimi, kredi kartı işlemleri, denetleme ve benzer hizmetleri sunan üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ve tedarikçileri ile paylaşabilir veya aktarabilir. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişi, aktarılan verileri işbu bildirimde belirtilen amaçlar dışında kullanmayacak, sadece Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş’nin veri işleme amaçları doğrultusunda kullanacaktır. ŞİRKET, tarafınızdan edinilen kişisel ve/veya hassas nitelikli kişisel verileri (Örneğin sağlık verisi.); burada belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında ve mevzuata uygun bir şekilde talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili makamlara aktarabilir. ŞİRKET kişisel ve hassas nitelikli kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:

ŞİRKET tarafından sağlanan hizmetleri sunmak.

Kişisel verileriniz Kanun’un madde 5 ve madde 6 hükümlerinde belirtilen açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, hizmet sözleşmesinin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, ŞİRKET olarak meşru menfaatlerimizi ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebepleri kapsamında işlenecektir.

Daha uzun bir saklama süresi yasalarca gerekmedikçe ya da izin verilmedikçe, kişisel verilerinizi işbu bildirimde belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli süre boyunca saklarız. Kişisel verileriniz azami yirmi yıl boyunca saklanacaktır.

Kanun çerçevesinde, ŞİRKET’e başvurarak; (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (g) yukarıdaki e ve f’de belirtilen talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (h) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin olarak yukarıda belirtilen veri işleme amaçları konusunda aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak iletişim bilgilerinize ve iletişim tercihlerinize erişebilir, bunları güncelleyebilir, ŞİRKET’e sağladığınız kişisel verilere erişmek, bunları güncellemek, silmek, düzeltmek ve Kanun’da ifade edilen haklarınız konusundaki taleplerinizi Kanun’da ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de ifade edildiği üzere yazılı ve imzalı bir şekilde aşağıda belirtilen başvuru adresine bizzat elden teslim edebilir, noter aracılığı ile gönderebilir, attas.alarko@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta veya güvenli elektronik imza, mobil imza veya ŞİRKET’e daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanarak kvkk@hillside.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

BAŞVURU ADRESİ: Nisbetiye Caddesi, Ahular Sokak No: 6, Etiler, Beşiktaş, İstanbul.