İŞ BAŞVURULARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş.’ye (“ŞİRKET”) verdiğiniz kişisel ve/veya hassas nitelikli kişisel verileriniz; kaydedilebilir, depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, muhafaza edilebilir ve sair suretler ile işlenebilir. ŞİRKET, tarafınızdan edinilen kişisel verileri; burada belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında gerektiğinde bağlı şirketleri ve iştirakleri ile paylaşabilir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, hizmet sözleşmesinin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, Şirket olarak meşru menfaatlerimizin ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında işlenecektir.  

 

ŞİRKET kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:   

  

İşbu metinde belirtilen veri işleme amaçları ile ilgili kişisel ve hassas nitelikli kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri uyarınca ve yukarıda ifade edilen amaçlarla sınırlı olmak üzere ŞİRKET tarafından her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortam aracılığı ile (Elektronik Posta iletişimi, Telefon, Sözleşme, Özgeçmiş Formu) elde edilecek olup, işbu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleme tabi tutulacaktır. Daha uzun bir saklama süresi yasalarca gerekmedikçe ya da izin verilmedikçe, kişisel verilerinizi işbu bildirimde belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli süre boyunca saklanacaktır.  

  

Kanun çerçevesinde, ŞİRKET’e başvurarak; (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (g) yukarıdaki e ve f’de belirtilen talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (h) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.  Kişisel verilerinize ilişkin olarak yukarıda belirtilen veri işleme amaçları konusunda aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak iletişim bilgilerinize ve iletişim tercihlerinize erişebilir, bunları güncelleyebilir, ŞİRKET’e sağladığınız kişisel verilere erişmek, bunları güncellemek, silmek, düzeltmek veya Kanun’dan doğan haklarınız konusundaki taleplerinizi Kanun’da ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de ifade edildiği üzere yazılı ve imzalı bir şekilde aşağıda belirtilen başvuru adresine bizzat elden teslim edebilir, noter aracılığı ile gönderebilir, attas.alarko@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta veya güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirkete daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanarak kvkk@hillside.com.tr adresine gönderebilirsiniz.  BAŞVURU ADRESİ: Nisbetiye Caddesi, Ahular Sokak No: 6, Etiler, Beşiktaş, İstanbul.  

 

ŞİRKET’e ileteceğiniz özgeçmiş bilgileriniz kapsamında özel/hassas nitelikli kişisel veriye yer vermemenizi, yapılabilecek olan mülakat görüşmelerinin kayıt altına alınabilecek olması sebebiyle bu görüşmelerde de özel nitelikli kişisel verileriniz hakkında bilgileri ŞİRKET ile paylaşmamanızı, aksi halde işbu Bildirim ve Onay Metni kapsamında özel/hassas nitelikli kişisel verilerinizin onayınıza/açık rızanıza dayalı olarak işleneceğini bildirmek isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ONAY FORMU

 

Tarafıma ilettiğiniz “İŞ BAŞVURULARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLDİRİM (BİLDİRİM)” doğrultusunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında yer alan kişisel verilerimin, yasalara uygun biçimde ATTAŞ Alarko Turistik Tesisler A.Ş. (ŞİRKET) tarafından:   

 

 

amaçları ile, form alanlarında doldurulması zorunlu alanlar aracılığıyla, kişisel ve/veya hassas nitelikli kişisel verilerimin amacın yerine getirilmesi için gerekli olan süre boyunca kaydedilmesine, depolanmasına, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, muhafaza edilmesine, ve sair suretler ile işlenmesine; ŞİRKET’in kaydettiği kişisel verilerimi; BİLDİRİM’de belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında gerektiğinde bağlı şirketleri ve iştirakleri ile, yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortakları ile, web sitesi barındırma, veri analizi, bilgi teknolojileri ve ilgili altyapıların sağlanması, e-posta gönderimi, denetleme ve benzer hizmetleri sunan üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ve tedarikçileri ile paylaşmasına veya bunları ifşa etmesine, yurt dışına aktarmasına, tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, Kanun’un 5/1 ve 6/2 maddelerinde belirtilen aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum. 

 

Ad-Soyad :

İmza     : 

Tarih     :